Ing. Jaroslava Gažová

odborníčka na životné prostredie a odpadové hospodárstvo

A

ko odborníčka v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva vnímam množstvo nevyriešených tém a problémov v tejto oblasti v meste Žilina. Vnímam ich ako výzvu zásadným smerom zlepšiť a „posunúť“ v tomto smere dianie v našom meste.

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo výrazným spôsobom ovplyvňujú kvalitu a estetiku života Žilinčanov. Svojimi odbornými skúsenosťami v tejto oblasti by som chcela pomôcť riešiť túto problematiku v Žiline.

Je dôležité, aby sa nastavili vhodné technické možnosti, ktoré by umožnili občanom viac separovať odpady z domácnosti, zaviesť dostatočné zberné nádoby v meste, parkoch, či v rekreačných častiach Žiliny. Vo vyspelých mestách, či krajinách je to otázka principiálneho prístupu. Napríklad, Žilina má nádhernú športovo-rekreačnú zónu pri Vodnom diele alebo Žilinský lesopark, kde sa nachádzajú malé zberné nádoby na odpady. Tie sú však často preplnené a odpady sú porozhadzované po zemi.

Asi málokto má z toho dobrý pocit a určite si nikto z nás takto pekný verejný priestor nepredstavuje. Pritom to určite nie je neriešiteľný problém. Stačí, aby tieto malé zberné nádoby boli častejšie vyvezené alebo ich treba vymeniť za väčšie, ideálne podzemné zberné nádoby, aby popri chodníkoch a cestách bolo menej odpadov.

Samozrejme, dôležitá je aj osveta a podpora zo strany mesta voči svojim občanom. Žilina by mala byť v oblasti odpadového hospodárstva ďaleko aktívnejšia a sú tu veľké rezervy. Tieto témy sú tie, ktoré treba do budúcnosti zásadne presadiť, aby sme žili v krajšom, zdravšom a lepšom meste.

Martina Kapitulíka poznám osobne niekoľko rokov. Už na začiatku ma zaujal svojou rozhľadenosťou a odborným prístupom k riešeniu vecí. Cítim, že mesto Žilina potrebuje nový vietor do plachiet s moderným a odborným prístupom. Martin Kapitulík na to má. Ak chceme zmeniť mesto, v ktorom žijeme, musíme zmeniť aj prístup k riešeniu jeho problémov.

Jaroslava Gažová

Kto je Jaroslava Gažová

Vyštudovala Slovenskú vysokú školu technickú, Chemicko – technologickú fakultu, odbor životné prostredie. Odvtedy sa celý svoj profesijný život  venuje oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia.

Začínala v IGHP š.p. Žilina na úseku Chemického laboratória na stanovovanie obsahu znečisťujúcich látok v odobratých vzorkách vody, cez Okresný úrad a Krajský úrad životného prostredia v Žiline na úseku odpadového hospodárstva, cez pôsobenie v manažmentoch súkromných spoločností zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom.

Posledné roky pôsobí vo svojej vlastnej spoločnosti, ktorá sa venuje environmentálnemu poradenstvu v oblasti odpadov, kvality vody a ovzdušia. Vzhľadom na svoju vysokú odbornosť a profesionalitu pôsobí aj ako súdny znalec v Odbore ochrany životného prostredia.

V súkromnom živote sa už viac ako 10 rokov venuje občianskemu združeniu SOROPTIMIST INERNATIONAL ŽILINA, ktorého hlavným projektom je organizácia letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín. Občianske združenie každoročne v lete organizuje letný tábor pre 30 detí, ale podporuje aj nadanú mládež  a spolupracuje aj s diagnostickým centrom v Lietavskej Lúčke.

Kontaktujte ma