Ing. Martin Kapitulík

nezávislý kandidát na primátora

R

odený Žilinčan, vyrastal v mestskej časti Brodno, odkiaľ pochádzajú obaja jeho rodičia. Jeho nebohý strýko Ján Kapitulík bol významným žilinským chirurgom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj zdravotníctva v Žiline. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. Od tej doby sa živí podnikaním. Založil a pôsobil vo viacerých spoločnostiach, ktoré sa venujú prevažne správe a prenájmu nehnuteľností.

Vzhľadom na jeho vzťah k veciam verejným sa však vždy venoval aj rozvoju občianskeho života a správe vecí verejných. Už počas štúdia na strednej škole pôsobil ako mládežnícky aktivista. V rokoch 2004 až 2010 pôsobil ako člen výkonného výboru a podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM). V rokoch 2006 až 2009 bol členom predsedníctva Rady mládeže Slovenska, strešnej organizácie mládežníckych organizácii na Slovensku. V minulosti pôsobil aj ako poradca ministra dopravy a člen dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..

Už druhé volebné obdobie pôsobí ako nezávislý poslanec Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). V posledných komunálnych voľbách v roku 2014 bol zvolený aj za poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline a patrí medzi najaktívnejších poslancov.

Martin Kapitulík

Ako poslanec ŽSK sa Martin Kapitulík zasadil o čiastočné alebo úplne zrekonštruovanie takmer všetkých žilinských stredných škôl. Zrekonštruovaná bola aj v tej dobe jediná funkčná športová hala v Žiline na Rosinskej ceste a spustili sa prípravné práce na atletickom štadióne pri Gymnáziu na Hlinskej. V krajskom zastupiteľstve sa mu podarilo presadiť aj výstavbu multifunkčného štadióna pri Gymnáziu na Varšavskej ceste, kde má okrem iného vzniknúť aj prvý tartanový bežecký ovál v Žiline.

Angažoval sa aj v podpore budovania cyklotrás, kde patrí medzi veľkých podporovateľov výstavby Rajeckej cyklomagistrály (popri Rajčianke do Rajeckých Teplíc), Vážskej cyklomagistrály (z Budatína popri Váhu smerom na Mikšovú) a prepojenia Strečno-Lipovec-Vrútky.

Martin Kapitulík

V oblasti dopravy Martin podporuje vznik integrovanej dopravy na území žilinského kraja, ktorej cieľom je, aby sa ľudia na jeden lístok a čo najjednoduchšie dopravili vlakom, modrým autobusom aj mestskou hromadnou dopravou v rámci celého kraja. Za neoddeliteľnú súčasť tohto procesu považuje aj skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy, ako aj prímestskej autobusovej dopravy. Dlhodobo preto presadzuje a žiada štát o urýchlenú rekonštrukciu žilinskej železničnej a autobusovej stanice a o urýchlenú dostavbu diaľníc v okolí Žiliny.

V roku 2017 sa úspešne zasadil o ponechanie dočasného premostenia vo Vraní až do dostavby diaľnice D3, čo ochránilo obyvateľov mestskej časti Vranie pred tranzitom, ktorý by sa v prípade demontáže mostov presunul medzi ich rodinné domy.

Keď nastúpil ako novozvolený poslanec žilinského mestského zastupiteľstva, jednou z jeho priorít bola oprava rozbitej pešej infraštruktúry. V mestskom rozpočte vtedy presadil zatiaľ najväčšiu rekonštrukciu chodníkov v Žiline, ktorá sa začala realizovať v roku 2016. Obyvateľom bytovky na Kragujevskej ulici pomohol vyrokovať výrazne lepšie podmienky, keď im za plotom začali stavať fabriku na výrobu automobilových komponentov. Zhotoviteľ im po jeho intervencii na svoje náklady obnovil fasádu, zabezpečil protihlukové opatrenia a revitalizoval okolie bytovky. Zasadil so o zrušenie likvidačnej zábezpeky pre nájomcov mestských bytov a podporuje výstavbu nových nájomných bytov v Žiline.

Dlhodobo sa zasadzuje o rekonštrukciu žilinskej plavárne a vonkajšieho areálu žilinského kúpaliska. V roku 2017 bola na plavárni vymenená technológia, zrekonštruovaný vnútorný bazén a priestory šatní a spŕch. V areáli vonkajšieho kúpaliska, v priestore plážového volejbalu, presadzuje v zimných mesiacoch osadenie nafukovacej haly na plážový volejbal. Žilinčania by tak mohli vykonávať tento šport aj v zime a areál by sa stal aj centrom olympijskej prípravy v tomto športe.

Martin Kapitulík

Ako poslanec dvakrát zastavil snahy vedenia mesta o plošné spoplatnenie parkovania na žilinských sídliskách. Plošné spoplatnenie parkovania dlhodobo odmieta a ako riešenie parkovania na sídliskách predstavil koncepciu zelených parkovacích domov s ihriskom alebo parkom na streche. Bezproblémové parkovanie, kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, bezpečné chodníky a cyklotrasy vníma ako hlavné piliere udržateľnej mobility v meste a zasadzuje sa o ich rozvoj.

V roku 2016 presadil návrh na udelenie čestného občianstva pre žilinského rodáka a majstra sveta v cyklistike Petra Sagana.

Martin Kapitulík

V roku 2016 vypracoval a predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline návrh na odkúpenie Športovej haly na Bôriku, tzv. Korytnačky. Tú v minulosti mesto predalo do súkromných rúk a dnes chátra. Mesto projekt nerealizovalo. Martin Kapitulík potom spolu s ďalšími športovými nadšencami spustil Petíciu za záchranu Korytnačky, v ktorej žiadajú kompetentných predstaviteľov Vlády SR a Národnej Rady SR, aby v rámci svojich kompetencií urobili nevyhnutné kroky k zachráneniu Športovej haly na Bôriku, tzv. Korytnačky v Žiline a jej prebudovaniu na Národné športové centrum. Za necelé tri mesiace podpísalo petíciu viac ako 5000 ľudí zo Žiliny a okolia. Kapitulík sa signatárom poďakoval zo strechy tejto žilinskej dominanty. Následne v mene petičného výboru požiadal o pomoc Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré má podporu športu priamo v kompetencii. Ministerstvo vyjadrilo súhlas so zámerom obnovenia športovej haly a uznalo jej verejný záujem v oblasti športu. Za Kapitulíkovu snahu o záchranu Korytnačky sa postavila aj väčšina najväčších národných športových zväzov. Podporu tomuto projektu vyjadril aj Slovenský olympijský výbor. Dnes Martin Kapitulík komunikuje s ministerstvom školstva a národnými športovými zväzmi ohľadom financovania obnovy športovej haly a vybudovania Národného športového centra v Žiline.

V roku 2018 bol Martin Kapitulík vedením mesta poverený ako splnomocnenec na riešenie problému diviačej zveri, ktorá ohrozuje bezpečnosť ľudí vo viacerých žilinských mestských častiach, najmä však na sídlisku Hájik. Spolu s poľovníkmi, odborníkmi z viacerých oblastí a kolegami poslancami pripravil návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri v Žiline. Ten zahŕňa vybudovanie polopodzemných kontajnerov pilotne na Hájiku, v Bánovej a Závodí, opravu hájického plota, vybudovanie elektrického ohradníka, pravidelné kosenie a odvoz pokosenej trávy, likvidáciu náletových krovín, odstránenie skládok bioodpadu, vzdelávanie obyvateľstva a ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť ľudí pred diviakmi ochrániť. Mestské zastupiteľstvo Kapitulíkov návrh jednohlasne schválilo a v súčasnosti sa chystá jeho realizácia.

Za štyri roky pôsobenia v mestskom zastupiteľstve inicioval aj mnohé ďalšie aktivity zamerané na zvýšenie kvality života obyvateľov mesta Žilina ako aj na ochranu ich záujmov a riešenia ich problémov.

V roku 2017 založil fond na podporu žilinského športu – ZAŠPORT, zameraný na podporu talentovaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a následne aj iniciatívu Silná Žilina.

Sledujte aktivity Martina Kapitulíka