Doprava
a udržateľná
mobilita

Parkovanie na sídliskách:
Zelené parkovacie domy

V minulosti som dvakrát prekazil plán vedenia mesta plošne spoplatniť parkovanie na sídliskách. Parkovanie treba riešiť koncepčne. Spolu s archi­tektmi sme vypracovali štúdiu zelených parkovacích domov s ih­ris­kom alebo parkom na streche. S odborníkmi z Výskumného ústavu dopravného v Žiline sme pripravili riadnu koncepciu parkovania v prvej fáze pre sídlisko Solinky. Založená je práve na zelených parkovacích domoch tak, aby ste mohli bezpečne zaparkovať vo vzdialenosti len pár krokov od svojho paneláku. A to na svojom mieste, pod dohľadom kamier mestskej polície. Vďaka tomuto riešeniu neprídeme ani o meter zelene. Koncepčné riešenie parkovania bude úspešné iba vtedy, keď sa s jeho návrhom stotožnia tí, ktorých sa týka. Ide o citlivú záležitosť a čo môže fungovať na Solinkách, nemusí fungovať v inej mestskej časti. Preto musí byť koncepcia rozvoja statickej dopravy predmetom rozsiahlej verejnej diskusie. O jej finálnej podobe by mali rozhodnúť obyvatelia každej mestskej časti samostatne v „mini referendách“.

Doprava
Zelené parkovacie domy

Parkovanie v centre:
SMS lístky a platba kartou

Parkovanie v centre by si malo zabezpečovať mesto vo svojej réžii, nie prostredníctvom súkromnej spoločnosti. Preto budeme presadzovať vrátenie kontroly nad parkovaním do rúk mesta. Zároveň využijeme potenciál Žilinskej univerzity a zavedieme moderný systém parkovania. Možnosť úhrady parkovného SMS-kou a platobnou kartou musí byť v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Moderná verejná
osobná doprava

Povinnosťou aj vizitkou každého vyspelého mesta je zabezpečiť pre svojich obyvateľov kvalitnú a spoľahlivú mestskú hromadnú dopravu. Podporujeme rozvoj žilin­skej integrovanej dopravy a skva­litnenie mestskej hromad­nej dopravy. Naším cieľom je po­kračovať v obnove vozového par­ku a zaviesť plno­hodnotnú pre­fe­renciu vozidiel MHD na križo­vatkách. Vozidlá tak budú cho­diť na­čas aj počas do­prav­­nej špičky. Staré autobu­sové zastávky musia nahradiť pekné, vkusné a moderné zastávky s aktuál­­nymi informáciami o pohybe vozidiel. Prístup na in­ter­net nielen vo vo­zid­lách, ale aj na zastávkach by mal byť samozrejmosťou. Podporujeme rodiny a vážime si na­šich seniorov. Preto budú deti, rodičia s dieťaťom, seniori, žiaci a študenti naďalej cestovať MHD bezplatne. Samozrejmé je bezplatné cestovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb a ich sprie­vodu.

Nová železničná
a autobusová stanica

Žilina je dôležitý dopravný uzol, čomu však vôbec nezodpovedá ža­lostný stav železničnej a auto­bu­so­vej stanice. Je to han­ba a mes­to sa nemôže tvá­riť, že sa ho to ne­týka. Preto intenzívne komuniku­jeme s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, Železnicami Slovenskej repub­li­ky a Slovenskou autobusovou dopravou. Presadzujeme zásadnú re­konštrukciu že­lez­ničnej a autobusovej stanice.

Cyklotrasy
Cyklotrasy

Cyklotrasy:
Cieľ je prepojiť sídliská s centrom a Vodným dielom

Naším cieľom je bezpečná a kva­lit­ná cyklistická infraštruktúra v celom meste. Sídliská a mestské časti musíme postupne prepojiť s centrom mesta, lesoparkom, parkom na Bôriku, Budatínskym hradom a vodným dielom. Nové cyklotrasy a chodníky je potrebné budovať koncepčne a v súlade s ďal­ším rozvojom mesta. Súčas­ťou našej stratégie je aj rozvoj bikesharingu, bezpečné stojany na bicykle a moderné servisné stanovištia.

Bezpečné
a kvalitné cesty

Žilinské cesty sú rozbité, plné výtlkov a špiny. Pravidelnou pre­ven­tív­nou údržbou, systematic­kým plánovaním opráv a okam­ži­tým riešením problémov za­­bez­pečíme, že Žilinčania budú jaz­diť po bezpečnejších a kvalitnej­ších cestách.

Zastavíme neustále „látanie“ ciest a chodníkov

Vypracovali sme a presadzujeme riešenie, ktorým by sme raz a na­vždy zastavili to neustále „láta­nie“ našich ciest a chodníkov po uložení inžinierskych sietí. Súčasťou každého roz­kopového povolenia bude povinnosť veľkých firiem opraviť cestu minimálne v polovičnom profile a chodník v celom profile.

Kvalitné cesty
Bezpečné a kvalitné cesty

Moderné
a pekné chodníky

Na základe našej iniciatívy mesto Žilina v posledných dvoch rokoch opra­vi­lo značnú časť chodníkov na ži­lin­ských sídliskách. Výsledok je však nedostatočný. Chýbajú obrubníky a niektoré chodníky sa pri rekonštrukcii úplne vynechali. Navyše, kým všade vo svete sa už dávno na chodníkoch používa moderná dlažba, tie naše sa zase „len vyasfaltovali“. Naším cieľom je obnova a budovanie nových chodníkov s peknou kamennou dlažbou, vrátane kompletnej výmeny obrubníkov a revitali­záciou okolitej zelene. Aj takýmto spôsobom zvýšime kvalitu života ľudí a estetiku ve­rej­ného priestoru v Žiline. Zároveň sa tak vyhneme ďalšiemu „rezaniu a látaniu“ peších komunikácií v prípade opráv inžinierskych sietí.

Budeme riešiť kritické križovatky

Dopravná situácia na Solinkách, Vlčincoch, Hájiku a v ďalších mest­ských častiach je dávno za hra­nicou únosnosti. Nebez­peč­né kolízie a dlhé kolóny ohrozujú Žilinčanov a komplikujú nám všetkým život. V spolupráci so Žilinským samosprávnym kra­jom, Žilinskou univerzitou a Výs­kumným ústavom doprav­ným budeme situáciu na kritic­kých žilinských križovatkách aktívne riešiť. Z hľadiska koncepcie a rozvoja žilinskej dopravy je potrebné čo najskôr rozšíriť cestu na ulici Vysokoškolákov a vyriešiť kritické križovatky minimálne v Bánovej, pri obchodnom centre NAY a na Veľkom dieli na Vlčin­coch, ako aj na Solinkách.

Inteligentné priechody
pre chodcov

Bezpečnosť chodcov a cyklistov je pre nás prvoradá. Preto na na­šich uliciach osadíme inteli­gen­tné priechody pre chodcov a cyklistov. Ochránime tak ľudí pred nebezpečnými kolíziami a priblížime sa tak k bezpečnost­nému štandardu vyspelých európ­skych miest.

Sledujte moje aktivity