Program Silná Žilina

Doprava
a udržateľná
mobilita

Žilina –
otvorené
mesto

Moderný
verejný
priestor

Čisté
a zelené
mesto

Podpora
mladých
rodín

Seniori
sú oporou
spoločnosti

Školstvo
a vzdelávanie
našich detí

Kultúra
a cestovný
ruch

Bezpečnosť
a poriadok

Šport
a voľný
čas