Bezpečnosť
a poriadok

Bezpečné mesto

Povinnosťou mesta je zabez­pečiť v meste poriadok a chrániť život, zdra­vie a majetok svojich obyvateľov. Ľudia nemôžu mať po­cit, že mestská polícia slúži iba na vy­be­ranie pokút. Preto po­sil­níme prí­tomnosť mestských policajtov v jednotlivých mestských čas­tiach – tzv. okrskoch. Sústredíme sa najmä na problémové miesta, ktoré sú predmetom pravidelných sťažností obyvateľov. V letných me­sia­coch posilníme cyklistickú zložku mestskej polície. Chceme, aby sa Žilinčania cítili bezpečne.

Kamerový systém

Dnešná doba nám ponúka stále modernejšie technológie monitorovania verejného priestoru. Kamerový systém má najmä preventívny charakter a jeho prítomnosť významne znižuje možnosť trestných činov v monitorovanej oblasti. Naším cieľom je pokryť kamerovým systémom celý verej­ný priestor. Mesto musí chrániť obyvateľov každej mestskej časti. Využitím dostupných sietí telekomunikačných operátorov zároveň ušetríme verejné zdroje.

Bezpečnosť a poriadok
Kamerový systém slúži ako prevencia kriminality

Vstup do pešej zóny

S autami v pešej zóne treba spraviť poriadok. Ľudia v centre nemôžu neustále uskakovať autám, ktoré tam nemajú čo robiť. Do centrálnej mestskej zóny by mali mať prístup autom iba tí, ktorí tam bývajú, podnikajú alebo sú tam ubytovaní. Regulácia vstupu však musí byť jednoduchá, účelná a nesmie znižovať hodnotu verejného priestoru. Preto v spolupráci so Žilinskou univerzitou zabezpečíme reguláciu vstupu do pešej zóny kamerovým systémom s funkciou rozpoznania ŠPZ. Žiadne rampy, ale moderný systém, aký už roky používajú mnohé európske mestá.

Diviaky
v obytných zónach

Diviaky ohrozujú obyvateľov Žili­ny. Táto dlhodobo neriešená situá­cia dávno prekročila mieru únosnosti. Preto sme spolu s po­ľov­níkmi, urbariátom a odbor­níkmi vypracovali návrh opatrení, ktoré by mali pomôcť tento problém vyriešiť. Mestské zastupiteľ­stvo náš návrh schválilo a mesto ho ide realizovať. Budeme tento problém ďalej aktívne riešiť a spoločnými silami zabezpečíme, aby sa výrazne zvýšila bezpečnosť v tejto oblasti.

Sledujte moje aktivity