Čisté
a zelené
mesto

Odstránime špinu
z našich ulíc

Starší ľudia hovoria, že Žilina nebo­la nikdy taká špinavá ako v pos­led­ných rokoch. Nezanedbáva sa iba údržba, ale aj čistenie ciest a chodníkov. Výsledkom sú niekoľkomesačné nánosy prachu, blata a špiny na uliciach, neustále znečistené autá a obydlia Žilinča­nov. Navyše sa tým zvyšuje prašnosť a my všetci potom dýchame menej kvalitný vzduch, čo má negatívny vplyv aj na naše zdravie. Musíme to zmeniť a spraviť v meste poria­dok. Preto zvýšime frekvenciu čistenia, čím odstránime špinu
a prach z našich ulíc.

Zriadime útvar
mestského záhradníka

Verejná zeleň je dnes zanedbaná, chýba jej pravidelná starostlivosť a údržba. Na mestskom úrade zria­di­me útvar mestského záhradníka, ktorý bude zodpovedať za stav a zdravie mestskej zelene, koordinovať jej výsadbu a údržbu. V meste vysadíme nové stromy, okrasné dreviny a kvetinové záhony. Žilina bude opäť pekné a zelené mesto.

Čisté parky
a námestia

Námestia a ďalšie verejné prie­stranstvá sú vizitkou mesta. Na­ším cieľom je pekný, čistý a udržiavaný verejný priestor. Vážime si dobrovoľníkov, zodpovednosť za čis­totu však v prvom rade nesie mesto, ktoré ju musí aj zabezpečiť. Preto využijeme moderné čistiace mechanizmy a každodenným čistením vrátime žilinským námestiam, promenádam a parkom krásu a čistotu. Tak, aby sme sa tu všetci cítili dobre.

Pravidelné kosenie
a mulčovanie pokosenej trávy

Nepokosená tráva a burina nám kazia dobrý pocit z mesta a komplikujú život alergikom. Frekvencia kosenia v Žiline je nedostatočná. Preto posilníme kosenie zakúpením mestských kosačiek. Kosiť sa bude vždy, keď to bude potrebné. Mulčovaním zároveň zbavíme naše mesto problémov s ko­pa­mi hnijúcej pokosenej trávy. Nevymysleli sme nič nové, vyspelé európske mestá to tak robia už dávno.

Polopodzemné kontajnery
na sídliskách

Veľké množstvo smetiakov, hromady odpadu, špina a zápach, miestami vykŕmené diviaky. Aj tak dnes vyzerajú neupravené stojiská na kontajnery na žilinských sídliskách. Chceme to zmeniť, preto klasické kontajnery na síd­liskách postupne nahradíme polo­podzemnými. Odpad skryjeme pod zem, čím zároveň vytvoríme nový priestor pre zeleň a parkovanie. Pomocou inteligentných senzorov naplnenia presne vieme, kedy ich treba vyviezť. Ide o moderné, hygienické, estetické, bezpečné, úsporné a efektívne riešenie nakladania s odpadom.

Čisté a zelené mesto
Polopodzemné kontajnery

Podzemné kontajnery
v centre mesta

Klasické smetné koše majú ma­lú kapacitu a najmä počas spoločenských podujatí sú pre­plnené odpadom. Tento problém vyriešime osadením podzemných kontajnerov a smetných košov v centre Žiliny. Majú mnoho­ná­sobne väčšiu kapacitu, sú kraj­šie a nezapáchajú. Vďaka tomu­to riešeniu bude Žilina čistá aj počas vianočných trhov či staro­mestských slávností.

Podpora
separácie odpadu

Záleží nám na životnom prostredí a budúcnosti našej planéty. Preto budeme aktívne podporovať triedenie odpadu a odmeňovať tých obyvateľov, ktorí pravidelne a preukázateľne separujú odpad. Zavedieme osvetu a ochrana životného prostredia bude mať svoje pevné miesto aj pri vzdelávaní našich detí.

Likvidácia
čiernych skládok

Nelegálne skládky odpadu zneprí­jemňujú život obyvateľom každej mestskej časti. Často trvá roky, kým dôjde k ich odstráneniu. Naším cieľom je zabezpečiť odstránenie čiernych skládok do 30 dní od ich nahlásenia. Dôležitá je aj prevencia ich vzniku. Preto zvýšime frekvenciu umiestňovania veľkokapacitných kontajnerov a navýšime počet miest, kde sa budú môcť obyvatelia bezplatne zbaviť odpadu.

Zelené strechy

Čo sa vo svete stáva samozrej­mým, u nás stále chýba. Strechy sú dnes nevyužitým priestorom s obrovským potenciálom na zvý­šenie kvality života nás všetkých. Zelené strechy sú budúcnosťou modernej výstavby, majú vynikajúce izolačné vlastnosti a okrem výroby kyslíka a prirodzeného využitia zrážkovej vody nám poskytnú ďalšie miesto pre relax. Naším cieľom je, aby sa zele­né strechy stali prirodzenou súčasťou novej výstavby v Žiline, preto budeme ich výstavbu podporovať. Aj to je cesta, ako zlepšiť životné prostredie v našom meste.

Sledujte moje aktivity