Školstvo
a vzdelávanie
našich detí

Moderné a dobre vybavené
školy a škôlky

Prostredie, v ktorom sa naše deti vzdelávajú, má veľký vplyv na ich budúcnosť. Chceme, aby sa deti učili v peknom, zdravom a kvalitne vybavenom prostredí. Preto budeme pokračovať v postupnej rekonštrukcii a vybavenosti našich škôl, škôlok a školských zariadení. Zameriame sa pritom na podporu a rozvoj moderných spôsobov vzdelávania a individuality každého dieťaťa. Aj týmto spôsobom zlepšíme našim deťom predpoklady na ďalší osobnostný rozvoj a kvalitnejší život.

Podpora kvalitných
učiteľov

Naše deti musia vzdelávať kvalitní a dobre hodnotení učitelia. Dobrý učiteľ je pre dieťa vzorom, motivuje ho k lepším výsledkom a má veľký vplyv na ďalší rozvoj a správanie dieťaťa. Preto navýšime rozpočet školstva a budeme podporovať kvalitných pedagógov nielen na papieri, ale aj v skutočnosti.

Školstvo a vzdelávanie detí

Spolupráca
so Žilinskou univerzitou

Sme hrdí na to, že najmä vďaka Žilinskej univerzite sa zo Žiliny stáva centrum moderného vzdelávania. Podporujeme výstavbu planetária, ktoré bude veľkým prínosom pre popularizáciu vedy a do Žiliny prinesie desaťtisíce nových návštevníkov. Naším cieľom je úzka spolupráca mesta a univerzity. Mesto musí byť oporou rozvoja Žilinskej univerzity ako mies­ta inovácií, pokroku a vzdelania.

Rozvoj a podpora
centier voľného času

Centrá voľného času by mali byť priestorom na aktívne a organizované trá­venie voľného času našich detí a mládeže. Je dôležité, aby mali naše deti a mládež kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto budeme aktívne podpo­rovať ďalší rozvoj tak štátnych, ako aj neštátnych centier voľného času. Mladí Žilinčania a ich rodičia tak budú mať k dispozícii stále lepšie, mo­der­nejšie a progresívnejšie možnosti rozvoja svojich zručností a talentu.

Sledujte moje aktivity