Seniori
sú oporou
spoločnosti

Starí rodičia sú oporou
rodiny a spoločnosti

Starí rodičia zohrávajú pri výchove detí veľmi dôležitú úlohu a sú oporou pre celú rodinu. O ich skúsenosti a znalosti sa musíme opierať a využívať ich v každodennom živote. Preto podporujeme a budeme podporovať rozvoj kvalitných sociálnych služieb pre našich seniorov. Naším cieľom je, aby sa seniori mohli zapájať do spoločenského života, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou.

Aktívny život
na dôchodku

Žilinskí seniori majú právo na plnohodnotný, aktívny a zdravší život. Preto je naším cieľom pokračovať v budovaní FIT parkov na každom sídlis­ku a v každej mestskej časti. Takéto športovo-rekreačné areály poskytujú starším ľuďom nové možnosti pre aktívny životný štýl a stretávanie sa v prí­jemnom a peknom prostredí. Zároveň pre našich seniorov zabezpe­číme bezplatný vstup na žilinskú plaváreň a pravidelné rehabilitácie.

Aktívna starostlivosť
mesta o seniorov

Mnohí seniori museli vo svojom živote čeliť rôznym ranám osudu. Ťažká choroba ich pripravila o zdravie, partnerov, priateľov, v niektorých prípadoch aj o to najvzácnejšie – o deti. Vplyvom týchto okolností dnes vedú osamelý život, nemajú sa s kým podeliť o svoje životné skúsenosti a trápenie. Pre tých, ktorí budú mať záujem, zabezpečíme pravidelné návštevy pracovníkov sociálneho odboru, ktorí im poskytnú sociálny kontakt a základnú starostlivosť.

Seniori
Žilinskí seniori majú právo na aktívny a zdravší život

Služby mesta seniorom

Zvýšime rozsah poskytovania domácej opatrovateľskej služby, čím pomôžeme nielen seniorom, ale aj ich blízkym a okoliu. Zároveň rozšírime a zlepšíme služby denných centier a stacionárov pre seniorov. Chceme, aby sa naši seniori v mestských zariadeniach cítili dobre a mali priestor pre spoločné a aktívne trávenie voľného času.

Starí rodičia sú bránou
do budúcnosti

Celé dejiny ľudstva bola staroba obdobím múdrosti a odovzdávania pokladu životnej skúsenosti a odvahy mladým ľuďom. Dnes, vplyvom rýchlo meniaceho sa sveta založeného na produktivite, často posúvame seniorov bokom. Zabúdame pritom, že práve oni svojou prácou a životným príbehom vybudovali naše mesto a umožnili nám ďalej sa rozvíjať a zalo­žiť si rodiny. Chceme to zmeniť a oprieť sa o ich životnú múdrosť v každodennom živote. Preto zabezpečíme medzigeneračnú výmenu skúseností a zavedieme pravidelné stretnutia seniorov so žiakmi a študentami našich škôl. Seniorom sa zároveň otvoria aj dvere žilinskej radnice.

Sledujte moje aktivity