Šport
a voľný čas

Športová hala:
Vrátime Korytnačku Žilinčanom

Predaj športovej haly bola jedna z najväčších krívd, aké boli na Žilinčanoch spáchané. Žilinský šport je „na kolenách“, chýbajú športoviská, nie je kde robiť koncerty a výstavy. Za šport sa vždy oplatí bojovať. Kým sa ostatní poslanci báli túto tému čo i len otvoriť, my sme vypracovali a presadili v mestskom zastupiteľstve návrh na jej záchranu. V súčasnosti komunikujeme s Ministerstvom školstva, Slovenským olympijským výborom a národnými športovými zväzmi ohľadom možností financovania. Naším cieľom je spoločne vybudovať v Žiline Národné športové centrum, ktoré bude slúžiť celému regiónu. Spoločne spravíme všetko pre to, aby sa Korytnačka vrátila Žilinčanom.

Šport a voľný čas
Športová hala

Domov pre športové kluby:
Dostaviame Športové centrum
na Karpatskej

Na Karpatskej ulici hrdzavie rozostavaný športový areál, ktorý už roky mohol slúžiť žilinským športovým klubom. Miesto toho väčšina z nich dnes „kočuje“ z jednej školskej telocvične do druhej. Naše deti a mládež každý deň trénujú v inom čase a priestore, čo im spôsobuje zbytočný stres a ich rodičom komplikuje život. Športové kluby nemajú svoje šatne, svoje klubové priestory a zázemie, v ktorom by si mohli vystaviť cenné trofeje. Chceme im poskytnúť stabilný domov a tréningový priestor. Preto dosta­viame Športové centrum na Karpatskej.

Športoviská pri školách
Moderné športoviská pri školách

Moderné športoviská
pri každej škole

Šport by mal byť prirodzenou sú­čas­ťou výchovy našich detí a mlá­deže. Ak sa nám podarí už v útlom veku prebudiť v deťoch chuť športovať, vytvoríme im predpoklady na kvalitnejší a zdravší život. Len ťažko sa nám to ale podarí na zarastených škvarových ihriskách, či v roky zanedbávaných telocvič­niach. Preto je potrebné vybudovať kvalitné a moderné športoviská pri každej žilinskej škole. Navyše, po skončení školy ich bude môcť konečne naplno využívať aj verej­nosť a žilinské športové kluby.

Obnova a rozvoj
žilinského kúpaliska

Presadzujeme kompletnú obnovu žilinskej plavárne a kúpaliska. Aj
vďaka našej snahe prebehla rekonštrukcia vnútorného bazéna. Skul­túrnili sa sprchy, šatne a sociálne zariadenia. Taktiež sa vymenilo technologické zázemie, čo nám otvára priestor pre ďalší rozvoj mestskej plavárne. Z dlho­dobého hľadiska jeden krytý ba­zén nepokryje dopyt verejnosti
po plávaní. Preto pripravíme koncepciu nového krytého bazéna a kompletne obnovíme vonkajší areál kúpaliska.

Rozvoj Vodného diela
a Lesoparku

Vodné dielo Žilina a Lesopark Chrasť sú je­di­nečné priestory pre šport, od­dych a rekreáciu. Majú obrovský potenciál, ktorý musíme naplno vy­užiť a rozvíjať. Nové lavičky, špor­to­viská, funkčné detské ihris­ká, plochy na grilovanie a piknik, odpadkové koše, či pekné posedenie pri vode by mali byť samozrej­mosťou. Pre rozvoj a atraktivitu vodného diela a lesoparku však vieme urobiť a urobíme oveľa viac. Žilinčania si zaslúžia oddychovať po práci v peknom a moderne vybavenom prostredí.

Podpora športových klubov

Nie je to tak dávno, čo bola Žilina centrom športu v regióne. Asi všet­ci si pamätáme úspechy ži­lin­ského basketbalu, volejbalu a atle­ti­ky. Dnes športové kluby led­va prežívajú. Preto sme presadili a ďalej budeme presadzovať výraz­ne vyššiu finančnú a materiál­nu podporu športových klubov. Postavíme šport opäť „na nohy“.

Obnova sídliskových ihrísk

Väčšina ihrísk na sídliskách a v mestských častiach už dávno neslúži svojmu účelu. Obnovíme ich a postavíme nové v každej mestskej časti. Priamo pri našich domovoch tak vytvoríme príjemný verejný priestor pre šport, oddych a rodinnú pohodu.

Európske mesto športu 2020

Žilina sa bude uchádzať o titul Európ­skeho mesta športu 2020. Ide o prestížny titul, ktorý udeľuje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii s cieľom zvý­šiť podporu športu na miestnej úrovni, a to nielen z profesio­nál­neho hľadiska, ale aj ako pries­tor pre sociálnu súdržnosť a zlep­šenie zdravia a kvality života občanov.

Sledujte moje aktivity