Moderný
verejný
priestor

Vrátime Žiline
hlavného architekta

Žilina musí mať jasnú víziu a koncepciu dlhodobého a udržateľného rozvoja. O územnom plánovaní by mali rozhodovať odborníci, nie po­li­tici. Kým všetky vyspelé mestá majú svojho hlavného archi­tekta, v Žiline bola táto pozícia zrušená. O výstavbe sa rozhoduje za zatvo­renými dverami a pre kaž­dého platí iný meter. Tento stav je neudrža­teľný a poškodzuje našu budúcnosť. Rozvoj a koncepcia výstavby musia byť odborné, ve­rej­né a transparentné pre všetkých rovnako. Preto vrátime Žili­ne hlav­ného architekta.

Mestské zásahy:
Architektonické súťaže

Verejný priestor – žilinské ulice, námestia a parky definujú naše mesto. Je veľmi dôležité, aby boli všetky zásahy, opravy a rekon­štruk­cie robené citlivo a brali sa do úvahy aj historické súvislosti nášho mesta. Zároveň potrebujeme Žilinu posunúť na úroveň vyspelých európskych miest. Preto bude všetkým významným mest­ským zásahom predchádzať verejná architektonická súťaž s ve­rej­nou prezentáciou a pri­po­mien­ko­va­ním od občanov, ako aj súhlas hlavného architekta. Chce­me, aby boli Žilinčania na svo­je mes­to opäť hrdí a cítili sa tu dobre.

Moderný verejný priestor
Moderný verejný priestor

Rekonštrukcia
žilinských námestí

Na Mariánskom námestí si dnes ide­me „nohy vylámať“, Farské schody sa „rozpadávajú“ a Hlin­kovo ná­mestie tiež dávno stratilo svo­je čaro. Naším cieľom je postup­ne a koncepčne zrekon­štru­ovať centrálnu mestskú zónu tak, aby bol na ňu opäť hrdý kaž­dý Žilin­čan. Moderná kamenná dlažba vhodná aj pre opätky, pod­zemné koše, moderné lavičky, fun­gu­júce fontá­ny a množstvo zelene by mali byť v Žiline samozrejmosťou.

Podpora
občianskych aktivít

V Žiline je množstvo zákutí, ktoré majú svoje čaro, ale sú zanedbané. Stačí málo a dajú sa zmeniť na ne­poznanie. S rozvojom občianskej spoločnosti narastá záujem obyvateľov o aktívnu účasť na oživení verejného priestoru. Vážime si ak­tív­nych ľudí a budeme ich činnosť podporovať.

Sledujte moje aktivity